Home | About FMMU | Faculties | Administration | Schools & Departments  | Teaching & Learning  | Academics & Research | Affiliated Hospitals | Resources 

- Xijing Hospital 
- Tangdu Hospital 
- Stomatological Hospital 

 
Position: Home > Affiliated Hospitals > Xijing Hospital
Professors of XingJing Hospital
 

- Bi CHEN     - Qinglin GUO    
- Shuzhong GUO     - Yannian HUI    
- Lansun LI     - Weiyong LIU    
- Kaihua LU     - Jinling WANG    
- Tian XIA     - Dinghua YI    
- Kefeng DOU     - Zhiqing GAO    
- Yunyu HU     - Kaizong LI    
- Xiang ZHANG    

 

 

Fourth Military Medical University 
No.169,Changle West Road,Xi'an,Shaanxi,710032,P.R.China